Hugo D Team 12 - The Freezing Dozen

  • Total Rides: 25
  • Total Mileage: 124.1
  • Rides This Week: 2
  • Mileage This Week: 10.8